• MEnvesti Staff

Rezilta pasyèl Ankèt sou Kijan Dyaspora a ka Sipòte Antreprenè an Ayiti

Nan lide pou nou pote pi bon sèvis bay kominote Ayisyen nou an ki nan Dyaspora a, nou ap envite w patisipe nan ankèt sa. Nou komanse l depi ane pase, e kontan pataje avè w rezilta pasyèl yo. Mèsi deja paske w ap patisipe e pataje rezilta syo.


Lyen pou patisipe: www.bit.ly/2FdfOub

Rezilta pasyèl yo

Rezilta 1: 65% nan patisipan yo panse jèn antreprenè ayisyen ta dwe plis enplike yo nan sektè primè .  Rezilta 2: 75% nan patisipan yo voye lajan an Ayiti chak lè yon moun pa yo mande yo.  Rezilta 3: 63% nan patisipan yo voye an mwayèn plis pase 50 dola ameriken chak semèn bay moun an. Rezilta 4: 73% nan patisipan yo voye lajan pou sipòte pwojè pa yo oubyen pwojè fanmi yo Rezilta 5: 90% nan patisipan yo dako ke kalite yon pwojè ap detèmine si pou yo prete oubyen fè yon don.  Rezilta 6: 46% nan patisipan yo ka prete plis pase 100 dola chak mwa ak yon bèl ide pwojè.  Rezilta 7: 56% nan patisipan yo dakò prete swivan modèl MEnvesti an oubyen fè yon don.  Rezilta 8: 68% nan patisipan yo ka bay jiska 100 dola pou sipòte yon ekip ki gen yon bèl pwojè.  Rezilta 9: 53% nan patisipan yo vle resevwa enfòmasyon souvan sou kijan yon pwojè yo soutni ap avanse.  Rezilta 10: 80% nan patisipan yo estime frè 5% MEnvesti an sifi oubyen twò piti.

Peyi Kote Moun ki patisipe yo soti

Belgique 2% - Brésil 5% - Canada 32% - Chili 2% - Etats-Unis 29% - France 10% - Jamaïque 2% Mexico 2% - République Dominicaine 5% - Royaume-Uni 2% - Taïwan 5%

Laj patisipan yoSèks patisipan yo


Lyen pou patisipe: www.bit.ly/2FdfOub

How it works?

Our amazing suppliers!

Follow us on Social Media to keep yourself updated

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
mangologonobackground.png