• MEnvesti Staff

Yon mesaj pou kominote nou an sou kesyon Coronavirus (COVID-19)

Bonjou zanmim,


Mwen ekriw nan non tout ekip MEnvesti an pou m pote yon mizajou sou kouman nou ap fè fas ak difikilte ki genyen a koz Coronavirus (COVID-19). Kominote nou an laj e nou gen manb toupatou nan peyi Etazini ak lòt zòn ke viris lan deja afekte.


Sante ak sekirite tout manb nan kominote nou an enpòtan pou nou anpil. Nan sans sa, nou ap ralanti sou plan pou nou te lanse yon ofis nan Pòtòprens epi kontinye ak operasyon nou yo anliy. Anplis, nou kòmanse transfere tout resous pou antreprenè nou yo anliy tou nan lide pou nou kontinye sipòte yo nan tout fason ki posib.


Nou fyè anpil dèske nou ka rive kreye yon platfòm pou konekte jèn an Ayiti ak kominote nou nan dyaspora a. Men travay nou an pap fasil nan moman an san sipò ou. Ou ede nou anpil lè w swiv nou sou rezo yo, pataje yon piblikasyon nou fè, oubyen fè yon prè ak youn nan pwojè nou genyen ki sou sit lan.


Nou swete toujou kontinye resevwa èd ou pandan nap ankouraje w pran prekosyon, paske prekosyon pa kapon.


Avèk anpil respè,


Lovens Gjed

Chairman & CEO of MEnvesti.com

How it works?

Our amazing suppliers!

Follow us on Social Media to keep yourself updated

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
mangologonobackground.png